ജൂണിൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയിലും താഴെയായി

ജൂണിൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയിലും താഴെയായി

ജൂണിൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയിലും താഴെയായി

ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) കളക്ഷൻ ജൂൺ മാസത്തിൽ എട്ട് മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ താഴെയായതായി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ സമാഹരിച്ച മൊത്തം ജിഎസ്ടി വരുമാനം 92,849 കോടി രൂപയാണ്.കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായിയാണ് ഇത്രയും കുറവ് വരുന്നത് 


മൊത്തം ജിഎസ്ടി കളക്ഷനിൽ കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടി (സിജിഎസ്ടി) 16,424 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി (എസ് ജിഎസ്ടി) 20,397 രൂപയും  ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജിഎസ്ടി (ഐജിഎസ്ടി) 49,079 കോടി രൂപയും സെസ് മൊത്തം 6,949 കോടി രൂപയുമാണ്.

2021 ജൂൺ 5 നും ജൂലൈ 5 നും ഇടയിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശേഖരം. 15 ദിവസത്തേക്ക് കാലതാമസം വരുത്തിയ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗിൽ എഴുതിത്തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ പലിശ കുറയ്ക്കൽ രൂപത്തിൽ നികുതിദായകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയ കാലഘട്ടമാണിത്. 2021 ജൂൺ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് മാസത്തിൽ  മൊത്തം 5 കോടി രൂപ  വരെ വിറ്റുവരവുള്ള നികുതിദായകർക്കാണ്  ഈ ആശ്വാസം.

2021 ജൂൺ മാസത്തെ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന്  ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Comments

Leave a Comment