മന്ത്രാലയങ്ങൾ‌ക്കുള്ള ചെലവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ‌ പുനർ‌നിശ്ചയിക്കുന്നു : നിർമല സീതാരാമൻ

മന്ത്രാലയങ്ങൾ‌ക്കുള്ള ചെലവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ‌ പുനർ‌നിശ്ചയിക്കുന്നു : നിർമല സീതാരാമൻ

മന്ത്രാലയങ്ങൾ‌ക്കുള്ള ചെലവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ‌ പുനർ‌നിശ്ചയിക്കുന്നു : നിർമല സീതാരാമൻ

ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കുമായുള്ള ചെലവ് നിയന്ത്രണം ധനമന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച പുനർ നിർണയിച്ചു . ആരോഗ്യ, ഗ്രാമവികസനം, കൃഷി, എം‌എസ്എംഇ (മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ), റെയിൽ‌വേ എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് ചെലവ് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

ചെലവ് നിയന്ത്രണത്തിനായി നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു. കോവിഡ് -19 ൽ നിന്ന് രാജ്യം മോചിതമാകുന്ന സാഹചര്യവും സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷിത പണ നിലയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, 2021 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും ചെലവ് പദ്ധതികൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന്  ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു.ഈ മാസം ആദ്യം, ധനമന്ത്രാലയം എല്ലാ വകുപ്പുകളോടും പരസ്യം, പബ്ലിസിറ്റി തുടങ്ങിയ ചിലവുകൾ അഞ്ചിലൊന്നായി കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസുകൾക്ക് 1.5 ട്രില്യൺ രൂപ അധിക വായ്പ, ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട്, ടൂറിസം ഏജൻസികൾക്കും ഗൈഡുകൾക്കും വായ്പ, വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിസ ഫീസ് ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Comments

Leave a Comment