യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ജൂണിൽ 11.6% ഉയർച്ച : എൻ‌പി‌സി‌ഐ

യുപിഐ ഇടപാടുകളിലൂടെ 5.47 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കൈമാറ്റം  : എൻ‌പി‌സി‌ഐ

യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ജൂണിൽ 11.6% ഉയർച്ച : എൻ‌പി‌സി‌ഐ

യുപിഐ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ ഈ മാസം ജൂണിൽ 11.6 ശതമാനം ഉയർന്ന് 5.47 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. 2021 മെയ് മാസത്തിൽ യുപിഐ ഇടപാടുകൾ 4.91 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.ജൂൺ  മാസത്തിൽ 2.80 ബില്യൺ (280 കോടി) ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 2.53 ബില്യൺ (253 കോടി) ആയിരുന്നു, 

നാഷണൽ പെയ്‌മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ‌പി‌സി‌ഐ) ഇന്ത്യയിൽ റീട്ടെയിൽ പേയ്‌മെന്റുകളും സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ പണമടയ്ക്കൽ, സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെയും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുടെ അസോസിയേഷന്റെയും (ഐബിഎ) ഒരു സംരംഭമാണിത്.

ഒരൊറ്റ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ‌പി‌സി‌ഐയുടെ യുപിഐ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അനുവദിക്കുന്നു.

Comments

Leave a Comment