അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ആകർഷണീയമാണെങ്കിലും പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഉയരണം: മുൻ ആർബിഐ ഗവർണ്ണർ

Being 5th big economy is 'impressive', per capita income must rise: Ex RBI Governor

ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വികസനത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ദൗത്യം അതാണെന്നും രംഗരാജൻ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമാണെങ്കിലും, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് വർധിപ്പിക്കാൻ അതിവേഗം വളരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണർ സി രംഗരാജൻ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.

ഐ സി എഫ് എ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഹയർ എജ്യുക്കേഷന്റെ 13-ാമത് കോൺവൊക്കേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, കോവിഡ് -19 നും റഷ്യ-ഉക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തിനും ശേഷം, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വികസനത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ദൗത്യം അതാണെന്നും രംഗരാജൻ പറഞ്ഞു. വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയർത്തുക.

ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, "ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമാണ്." എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "എന്നിരുന്നാലും, ആളോഹരി വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കഥയാണ്. 2020 ൽ, പ്രതിശീർഷ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് 197 രാജ്യങ്ങളിൽ 142 ആയിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം കാണിക്കുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ ആളോഹരി വരുമാനം കണക്കിലെടുത്താൽ വേഗത്തിൽ വളരുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ല,”എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.
കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളിലും അതിൽ കൂടുതലും രാജ്യം തുടർച്ചയായി ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തലത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും ഇന്ത്യ ഒരു വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പദവിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ ഇലാസ്തികത കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും ഈ വികസനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നൈപുണ്യമുള്ള മനുഷ്യശക്തി ഉയർന്നുവന്നതും ഉയർന്നുവരുന്നതുമായ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇന്ത്യ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

"തൊഴിൽ വർധിച്ച വളർച്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരണം. വളർച്ച കൂടാതെയുള്ള തൊഴിൽ വർദ്ധന സുസ്ഥിരമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 7 ശതമാനം സുസ്ഥിര വളർച്ചയെങ്കിലും നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്," രംഗരാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Comments

    Leave a Comment