ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള ബിഡ്ഡുകൾ സർക്കാർ ഉടൻ ക്ഷണിക്കും : ഡിപാം സെക്രട്ടറി

Govt to go for IDBI Bank privatisation: DIPAM Secretary

2022-23ൽ (ഏപ്രിൽ-മാർച്ച്) ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിൽ നിന്ന് 65,000 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനകം ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ എൽഐസിയുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് വഴി 24,544 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു.

ഐഡിബിഐ ബാങ്കിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനായി നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക ബിഡ്ഡുകൾ ഉടൻ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് ഡിപാം സെക്രട്ടറി തുഹിൻ കാന്ത പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

2021 മെയ് മാസത്തിൽ ഐഡിബിഐ ബാങ്കിൽ തന്ത്രപരമായ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിനും മാനേജ്‌മെന്റ് നിയന്ത്രണം കൈമാറ്റത്തിനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി.

'FICCI CAPAM 2022 - 19-ാമത് വാർഷിക മൂലധന വിപണി സമ്മേളനം' അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ "ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകാലമായി ഈ ഇടപാടിലാണ്. ബിഡ്ഡിംഗ് വഴി ഞങ്ങൾ ഒരു ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഇടപാടാണിത്. സർക്കാരും എൽഐസിയും ചേർന്ന് ഐഡിബിഐ ബാങ്കിന്റെ 94 ശതമാനം കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു," തുഹിൻ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ, ബാങ്കിൽ സർക്കാരിന് 45.48 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. ബാങ്കിന്റെ പ്രൊമോട്ടറായ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് 49.24 ശതമാനം ഓഹരിയുമുണ്ട്.

പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ (PCA) ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പുറത്തുവന്നതിനാൽ, അതിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും  ഇത് നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് തുഹിൻ  പറഞ്ഞു. മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം 2021 മാർച്ചിൽ ആർബിഐ ഐഡിബിഐ ബാങ്കിനെ അതിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ റെഗുലേറ്ററി സൂപ്പർവിഷൻ പിസിഎ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു.

പ്രാരംഭ ബിഡ്ഡുകൾ തേടുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ, എൽഐസിക്കൊപ്പം ഐഡിബിഐ ബാങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ഓഹരിയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കും. ഓഹരികൾ നേർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് ഇഒഐ (എക്സ്പ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്റെരെസ്റ്റ് )യിൽ വിവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2022-23ൽ (ഏപ്രിൽ-മാർച്ച്) ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിൽ നിന്ന് 65,000 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനകം ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ എൽഐസിയുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് വഴി 24,544 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു.

Comments

    Leave a Comment